Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden zijn ook op aanvraag beschikbaar in PDF-formaat. Stuur hiervoor een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 1 Definities

- GJ-R:
De vennootschap onder firma GJ-R Webdevelopment B.V., handelend onder de naam GJ-R Webdevelopment, verder te noemen GJ-R, gevestigd te Tilburg, Kaapkoloniestraat 31, 5025 BS. Geregistreerd bij de kamer van koophandel te Tilburg onder registratienummer 57825637.

- Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van GJ-R wordt gesloten.

- Producten en diensten van GJ-R:
De door GJ-R te leveren producten en diensten, waarbij de opdrachtgever informatie beschikbaar stelt welke elektronisch kan worden geraadpleegd en welke met gebruikers elektronisch kan worden uitgewisseld, zoals
bijvoorbeeld het registreren van domeinnamen met onder meer de
samenwerking van de Stichting Domeinregistratie Nederland te Arnhem of andere stichtingen; de productie, plaatsing en promotie van een website; het beheren van servers van GJ-R ten behoeve van de daarop elektronisch opgeslagen gegevens en programmatuur; datatransfer en internettoegang en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

- Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie ten aanzien van de levering van één of meer producten of diensten van GJ-R.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen GJ-R en opdrachtgever waarop GJ-R deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GJ-R, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.

3. Door de opdrachtgever c.q. derden gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door GJ-R gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. GJ-R is slechts aan de
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever
schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn altijd exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. GJ-R zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover dat voor een goede uitvoering van de
overeenkomst is vereist, heeft GJ-R het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GJ- R aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GJ-R worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan GJ-R zijn verstrekt, heeft GJ-R het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. GJ-R is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GJ-R is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan GJ-R de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

Artikel 5 Contractsduur: uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van
bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij de overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever GJ-R derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien- overeenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor
worden beïnvloed. GJ-R zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan
op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal GJ-R de opdrachtgever hierover
tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal GJ-R daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

5. Indien na sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de
met de opdrachtgever overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een
periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals in artikel 14 is beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijswijzigingen kunnen worden medegedeeld via de website van GJ-R, www.GJ-R.nl.

Artikel 7 Domeinnamen en IP-adressen

1. Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat GJ-R zal bemiddelen bij de registratie van een domeinnaam en/of IP adres, dient
hetgeen in dit artikel is bepaald in acht te worden genomen.

2. Voor de aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres geldt dat men afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie. GJ-R speelt terzake een bemiddelende rol en beslist derhalve niet over de toekenning van een domeinnaam en/of IP- adres. GJ-R is niet aansprakelijk voor het geval de aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt gehonoreerd.

3. GJ-R aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien het gebruik van de door de opdrachtgever gebruikte domein en domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart GJ-R voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook in het geval GJ-R bij de verkrijging van de domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden.

Artikel 8 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt GJ-R zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomt op grond van de auteurswet.

2. Alle door GJ-R verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera, zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet
door hem zonder voorafgaande toestemming van GJ-R worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

3. GJ-R behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.

Artikel 10 Regelementen

1. De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan en mag worden verwacht.

2. GJ-R hanteert de zogenaamde `fair use policy'. Dit houdt in dat bij
een `normaal' gebruik de ter beschikkingstaande diensten en services van GJ-R door de opdrachtgever en haar andere gebruikers onbeperkt kunnen worden benut mits niet anders overeengekomen. De opdrachtgever conformeert zich, mede in het belang van de andere gebruikers van de diensten en services van GJ-R, aan het bovenbedoelde `normale' gebruik.

3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer, alsmede voor het overschrijden van de `fair use policy'. GJ-R behoudt zich het recht voor
om in geval van overschrijding als bedoeld in de vorige zin de overtreder
per maand een bedrag van EUR. 0,01 per megabyte dataverkeer te factureren.

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan illegale programma's of bestanden(bijvoorbeeld warez, MP3, pirated software, hackers
programma's of archieven) te uploaden naar een account of te verspreiden.

5. In verband met de in de regel (te) grote beïnvloeding van een systeem, is het de opdrachtgever uitsluitend in overleg toegestaan om
chat-rooms te installeren.

6. Wegens de unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde typen sites en de daaruit voortvloeiende onevenredige belasting voor het netwerk, zijn de volgende handelingen en sites uitgesloten van vrij dataverkeer:

 • subhosting
 • het verzenden van shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven
 • mirror sites
 • sites als distributiepunten
 • sites met als primair doel het verspreiden van bestanden.

7. Gebruikersnaam, gebruikerscode en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Vanwege mogelijk misbruik is het niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid onder derden.

8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vanaf het inlogaccount serverprocessen te laden (IRC of IRC-bots).

9. Ieder inlogaccount heeft zijn eigen cgi-bin (script directory). Het staat
de opdrachtgever vrij te kiezen welke cgi-scripts hij wenst te gebruiken. GJ-R behoudt zich daarentegen het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging cgi-scripts te deactiveren, indien deze de werking van de server mocht beïnvloeden.

10. De opdrachtgever verricht generlei handelingen, zoals onder meer het opstarten van processen/programma's, op de systemen van GJ-R, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van GJ-R en/of overige internetgebruikers, dan wel het gebruik daarvan naar het oordeel van GJ-R kunnen hinderen of verhinderen.

11. Het is de opdrachtgever, alsmede anderen die gebruik maken van de producten en diensten van GJ-R, niet toegestaan om de verbindingen, systemen en de aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde
opslagruimte en schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare orde, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en de algemeen aanvaardbare normen, en in de toekomst te aanvaarden normen, die van toepassing zijn op het gebruik van het internet (Netiquette, zoals vastgelegd in RFC 1855). Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende handelingen en/of gedragingen:

 • het opslaan en verspreiden van informatie die discriminerend is wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of die op een andere wijze kwetsend kan worden genoemd
 • het bedreigen en/of op andere wijze lastig vallen van personen, mede daaronder begrepen het zogenaamde `mailbommen'
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden
 • het opslaan en verspreiden van kinderporno, pornografie, obsceen en sex-gerelateerd materiaal
 • het verrichten en promoten van illegale activiteiten
 • het zonder toestemming binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (hacken)
 • het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag
 • het verspreiden van vertrouwelijke informatie
 • het opslaan en het ongevraagd en onaangekondigd verspreiden van ongewenste elektronische berichten (spamming, flames).
 • het vernielen, beschadigen, onstabiel en/of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.

Onder de bovenaangegeven handelingen en/of gedragingen wordt tevens verstaan het opnemen van verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt gehandeld met hetgeen boven is bepaald. De bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld. GJ-R behoudt zich het recht voor om op basis van geldende wet en regelgeving, richtlijnen en algemeen aanvaardbare normen nadere invulling te geven aan hetgeen zij terzake toelaatbaar acht.

12. De opdrachtgever verplicht zich om de juiste persoonsgegevens aan
GJ-R door te geven. Bij eventuele adreswijzigingen, daaronder mede begrepen e-mail adressen, en eventuele andere mutaties in de bovengenoemde gegevens, verplicht de opdrachtgever zich om deze wijzigingen tijdig aan GJ-R bekend te maken. Indien de opdrachtgever nalatig is ten aanzien van zijn verplichting als bedoeld in dit artikellid en als gevolg daarvan een tot de opdrachtgever gerichte verklaring of mededeling hem niet of niet tijdig bereikt, geldt dat deze verklaring of mededeling nochthans haar werking heeft.

13. GJ-R aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit bovenstaande handelingen en gedragingen van de opdrachtgever

Artikel 11 Boetebeding

1. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 8 zal opdrachtgever aan GJ-R een boete verbeuren waarvan het bedrag overeenkomt met EUR. 25.000,- onverminderd het recht van GJ-R om volledige schadevergoeding te vorderen.

2. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 9 zal opdrachtgever aan GJ-R een boete verbeuren waarvan het bedrag overeenkomt met EUR. 25.000,- , alsmede een boete gelijk aan EUR. 100,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door GJ-R voortduurt, onverminderd het recht van GJ-R om volledige schadevergoeding te vorderen.

3. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10 zal opdrachtgever aan GJ-R een boete verbeuren waarvan het bedrag overeenkomt met EUR. 5.000,- alsmede een boete gelijk aan EUR. 100,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door GJ-R voortduurt, onverminderd het recht van GJ-R om volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 21 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan GJ-R. 

2. Indien een klacht gegrond is, zal GJ-R de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal GJ-R slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19. 

Artikel 13 Honorarium 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van GJ- R, geldende voor de periode waar de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn altijd exclusief 21% BTW. 

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 jaar zullen de verschuldigde kosten per kwartaal in rekening worden gebracht. 

5. Indien de GJ-R met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is GJ-R niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. De door GJ-R geleverde producten blijven het eigendom van GJ-R totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met GJ-R gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren product/producten zelf;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door GJ-R verrichte of te verrichten diensten
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en)

2. Door GJ-R afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is GJ-R gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht GJ-R hiervan, binnen een maand na ter kennis koming van de koper, op de hoogte te brengen.

5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van GJ-R:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan GJ- R op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW
 • de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door GJ-R geleverde zaken te verpanden aan GJ-R op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van GJ-R;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die GJ-R ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 15 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door GJ-R aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. De facturering evenals de verdere zakelijke afwikkeling daarvan, daaronder mede begrepen eventueel te verzenden betalingsherinneringen en aanmaningen, vinden plaats per elektronische mail. Op verzoek van
opdrachtgever kunnen deze ook schriftelijk aangeleverd worden.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van GJ-R en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens GJ-R onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingstermijn strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op de latere factuur.

Artikel 16 Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningbuiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd

 • de eerste € 2.950,-- 15%;
 • over het meerdere tot € 5.900,-- 10%;
 • over het meerdere tot € 14.748,-- 8%;
 • over het meerdere tot € 58.990,-- 5%;
 • over het meerdere boven € 58.990,-- 3%

2. Indien GJ-R aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17 Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk, daaronder mede begrepen electronische mail, opzeggen. Partijen dienen
in dat geval een opzegtermijn van ten minste 3 kalendermaanden in acht
te nemen.

2. Voor de opzegging van domeinnamen geldt dat deze geschiedt middels een door de opdrachtgever in te vullen en door GJ-R ter
beschikking gesteld opzeggingsformulier en dat de bovenbedoelde
opzegtermijn eerst dan in werking treedt nadat het betreffende document is ingevuld en door GJ-R is ontvangen.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Iedere tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen geeft GJ-R het recht om de uitvoering van een of meerdere van haar verbintenissen op te schorten en/of het gebruik van haar diensten en services te blokkeren of te beperken. In de vorenomschreven situatie zullen voor die periode tevens de gebruiksrechten van de opdrachtgever zijn opgeschort. De opdrachtgever dient gedurende de periode dat GJ-R terzake haar rechten, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, uitoefent zijn verplichtingen uit een of meerdere verbintenissen jegens GJ-R na te komen.

2. GJ-R heeft in de volgende gevallen het recht de overeenkomst per onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan GJ-R omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Dit geldt met name in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaart, surseance van betaling heeft aangevraagd en verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
 • indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden.
 • indien de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen in artikel 10, elfde lid is bepaald.

3. In geval van ontbinding is GJ-R tevens gerechtigd de registratie van de domeinnaam van de opdrachtgever ongedaan te maken. Terzake
aanvaardt GJ-R geen aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel te lijden schade.

4. Door de ontbinding worden de vorderingen van GJ-R direct opeisbaar en vervallen de aan de opdrachtgever verleende gebruiksrechten.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

1. Indien GJ-R aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van GJ-R, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van GJ-R beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GJ-R of haar ondergeschikten. 
 5. GJ-R is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook of schade wegens gederfde omzet of winst. 
 6. De opdrachtgever vrijwaart GJ-R tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de geleverde producten en diensten van GJ-R. 

Artikel 20 Overmacht 

1. Onder overmacht worden deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GJ-R geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor GJ-R niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

2. GJ-R heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (die verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GJ-R haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van GJ-R opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door GJ-R niet mogelijk is niet langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien GJ-R bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 21 Geschillenbeslechting 

De rechter in de vestigingsplaats van GJ-R is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft GJ-R het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 22 Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen GJ-R en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 23 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

1. GJ-R behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. De opdrachtgever heeft, voor het geval hij de wijziging niet wenst te accepteren, daarbij de mogelijk de overeenkomst te ontbinden tot het tijdstip waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden dan wel de overeenkomst tegen het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden op te zeggen. 

2. Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van GJ-R, www.gj-r.nl, en zijn tevens gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg. 

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.